PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ, FELÚJÍTÁST NEM IGÉNYLŐ LAKÁS PIACI II. LAKBÉRFIZETÉSSEL, LAKOSSÁG RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakás bérbeadására hirdet pályázatot.

I.A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásának határideje:      2022.05.25. 12 óra

helye:     a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban

(1033 Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.).

Kérjük, a pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát mutassák be!

Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül is benyújthatják pályázatukat.

A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2022.05.06. napjától Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzatnak az óbudai bérlakásokról szóló lapjáról letölthetők (obudaiberlakas.hu), továbbá a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.) átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes.

A pályázati kiírás személyesen megtekinthető a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) központjában (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) valamint elérhető az obudaiberlakas.hu oldalon és a Vagyonkezelő honlapján (www.ovzrt.hu).

A pályázatra meghirdetett lakás:

út / utca szint  

liftes

mozgás-korlá-tozottak számára alkalmas m2 szoba-szám komfort

fokozat

alap

lakbér Ft/m2

ÓVN Zrt-hez fizetendő lakbér és külön szolgáltatások díja
Szőlő utca 1.  

igen

 

igen

30 1 összkomfortos 1.525,-Ft  

63.285,-Ft

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.

A közös költség felújítási alapot meghaladó része a bérlőt terheli!

Technikai okok miatt a vízfogyasztás nem a vízóra alapján, hanem átalány díj szerint történik!

A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában:

– indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa,

részben vagy egészben indokolás nélkül visszavonja.

A nyertes pályázó 5 év határozott időre szóló bérleti jogviszonyt létesíthet, amely legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 évre ismételten biztosítható.

A pályázat a Bizottság a benyújtási határidőtől számított 60 napon belül bírálja el. A döntésről a Lakásügyi Főosztály a pályázókat a Bizottság döntését követő 30 napon belül írásban értesíti.

 1. A pályázaton való részvétel feltételei

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeit a 60/2020. (XII.18.) rendeletében (a továbbiakban: Ölb.) szabályozza.

A pályázaton való részvétel általános szabályai:

A lakás bérbeadására vonatkozó pályázaton azon cselekvőképes személy vehet részt:

 1. aki – valamint a vele együtt költöző személy – beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik, ide értve a III.kerületi önkormányzati lakás bérleti jogát;
 2. akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása; nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,
 3. aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba,
 4. a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik,
 5. a pályázó vagy két személy együttes pályázata esetén legalább az egyik pályázó Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkezik,
 6. megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok.

A pályzaton való részévtel további feltételei, hogy a pályázó:

 1. vállalja a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint
 2. vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet.

A fenti feltételeken túl, érvényes pályázat akkor nyújtható be, ha a pályázó és a vele együttköltöző személyek jövedelme meghaladja a megpályázott lakásnak a Vagyonkezelőhöz fizetendő lakbér és a kapcsolódó külön szolgáltatások díjának (lakbér, közös költség, vízátalány, szemétszállítás) háromszorosát, azaz 189.855.-Ft-ot és az egy főre eső jövedelmük meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 220 %-át, azaz 62.700.-Ft-ot.

Felhívjuk a pályázó(k) figyelmét, hogy együtt költöző családtagként csak az alábbi személyek vehetőek figyelembe a pályázat elbírálása során: a pályázó házastársa, gyermeke, testvére, szülője, a befogadott gyermekének a gyermeke, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzett élettársa, vagy az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásba felvett élettársa, az élettárs szülői felügyelete alatt álló gyermeke, a pályázó élettársának a szülője továbbá a pályázó gyámsága vagy gondnoksága alatt álló személy.

A pályázathoz mellékelni kell:

 1. a pályázó és a vele együttköltöző személyek 6 havi jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó hivatalos igazolásokat. A munkaviszonyból származó jövedelem igazolására a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványt, vagy azzal azonos tartalmú munkáltatói jövedelmigazolást kell benyújtani! Vállalkozók esetében a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványt, vagy azzal azonos tartalmú nyilatkozatot valamint a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról az illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolást kell benyújtani!
 2. a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat:
 • tartós betegség, fogyatékosság,
 • az elmúlt öt évben folyamatosan fennálló munkaviszony (munkahely váltás esetén valamennyi jogviszonyról szóló igazolás)
 1. a pályázó(k) hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatban szereplő tények vizsgálata érdekében a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet.
 2. élettársak esetén az élettársi kapcsolatok anyakönyvébe történő bejegyzésről szóló hivatalos dokumentumot, illetve az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történő felvétel tényét igazoló, közjegyző által kiállított iratot.

A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának tartalmaznia kell:

 1. a pályázó és családja (együttköltöző személyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,
 2. a pályázó és együttköltöző hozzátartozói nyilatkozatát jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,
 3. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket,
 4. a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy az elmúlt öt évben érvényesen részt vett-e és hány alkalommal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon,
 5. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,
 6. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát az adatvédelmi tájékoztató megismerését és elfogadását követően nyújtja be.

III. A pályázat elbírálása

Érvénytelen az a pályázat:

 1. amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adtak be,
 2. amely hiányosan került benyújtásra,
 3. amely nem felel meg a helyi rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

A beérkezett pályázatok elbírálásra történő előkészítése érdekében a pályázók által közölt adatokat a Hivatal és a Vagyonkezelő a 91. § szerint jogosult kezelni és egymás között, valamint a 95.§ szerint harmadik személy részére továbbítani.

A pályázó szociális körülményeinek – különösen a kérelemben megadott tények – vizsgálata érdekében Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet!

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 1. a rendelet és a pályázati kiírás keretei között a szociális és lakásgazdálkodási területen érintett állandó bizottság határozza meg,
 2. a pályázat elbírálásának alapját különösen a pályázati kiírásban meghatározott pontrendszer szerint a pályázó jövedelmi, vagyoni helyzete, szociális és lakhatási körülményei képezik.

A pontrendszer egy sorrend felállításával segíti a Bizottságot, a döntést annak figyelembe vételével, de az adott lakás paramétereinek és a pályázó életkörülményeinek függvényében hozza meg.

A Bizottság a pályázó által, a pályázat leadására nyitva álló határidőn belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok alapján hozza meg döntését, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!

A nyertes pályázónak a döntésről szóló hivatalos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül be kell nyújtani a Lechner Nonprofit Kft. által kiállított ingatlantulajdon esetleges fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt.

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Mellékletek:

 1. melléklet – pályázati nyomtatvány
 2. melléklet – munkáltatói igazolás és vállalkozói nyilatkozat
 3. melléklet – pontrendszer

Képek:

Hírek a lakáspiacról

Loading RSS Feed

Óbuda aktuál

Loading RSS Feed
Skip to content