GYIK

Hogyan lehet a III. kerületben önkormányzati bérlakáshoz jutni?

A felújításra szoruló önkormányzati lakások bérleti jogát lakáspályázaton, a beköltözhető lakások bérleti jogát névjegyzékre történő jelentkezéssel lehet elnyerni.

 

Kerületi lakosnak kell-e lennem, hogy részt vegyek a bérlakás pályázaton?

Igen. A pályázónak, vagy két személy együttes pályázata esetén legalább az egyik pályázónak bejelentett Budapest III. kerületi lakcímmel – tehát lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel – kell rendelkeznie.

 

Milyen előírásoknak, feltételeknek kell megfelelnem, hogy jelentkezni tudjak a pályázatra?

Azon cselekvőképes személy vehet részt a pályázaton, aki:

 • beköltözhető lakóingatlannal sem ő, sem a vele együttköltöző személy nem rendelkezik
 • kérelem benyújtásakor nincs adó, vagy adók módjára behajtható köztartozása, nem áll lakbér vagy egyéb szolgáltatók felé fennálló tartozása miatt bírósági vagy végrehajtási eljárás alatt, valamint az önkormányzattal kötött bármely szerződéséből kötött tartozása nincs
 • 5 éven belül nem költözött be önkényesen önkormányzat tulajdonába
 • a pályázó, vagy a vele együttköltöző személyek egyike legalább 6 havi rendszeres jövedelemmel rendelkezik
 • a pályázó, vagy két együttes pályázó esetén legalább az egyik pályázónak bejelentett Budapest III. kerületi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
 • a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére vállal kötelezettséget,
 • vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint
 • vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet.
 • a pályázó és a vele együttköltöző személyek jövedelme meghaladja a megpályázott lakás Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-hez fizetendő lakbére és a kapcsolódó külön szolgáltatások díjának (lakbér, közös költség, vízátalány, szemétszállítás) háromszorosát és az egy főre eső jövedelmük meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 220 %-át, azaz 62.700.-Ft-ot.

 

Milyen gyakran vannak lakáspályázatok?

Évente több pályázat kiírására is sor szokott kerülni, amelyről a szociális és lakásgazdálkodási területen érintett állandó bizottság dönt.

 

Hogy tudok felkerülni névjegyzékre?

A névjegyzékre való felkerülésre vonatkozó kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani és csatolni kell a meghatározott igazolásokat, dokumentumokat, nyilatkozatokat. Névjegyzékre az kérheti felvételét:

 1. aki életvitelszerűen óbudai lakos, azaz Budapest III. kerületében rendelkezik lakcímmel és életvitelszerűen a kerületben tartózkodik,
 2. akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,
 3. aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba,
 4. akinek és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át (114.000,- Ft), továbbá nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,-Ft),
 5. megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok.

 

Ha megkaptam az önkormányzati lakást, hogyan tudom elintézni a lakcímbejelentést?

Önkormányzati lakásba való bejelentkezéshez a Polgármesteri Hivatalnál bérbeadói hozzájárulást kell kérni, mely a bérleti jogviszony időtartamára szól. A hozzájárulásról szóló döntéssel a lakcím bejelentését a Kormányhivatalnál lehet megtenni (lakcímkártyát kérni).

 

Az önkormányzati lakásba rokonaimat, ismerőseimet befogadhatom-e?

Kizárólag a rendeletben meghatározott személyeket fogadhatja be a bérlő az önkormányzati bérleménybe: házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét és szülőjét. A bérlő köteles a befogadásról a Polgármesteri Hivatalhoz bejelentést tenni, továbbá hozzájárulást kérni a lakcím létesítéséhez. Más személy befogadása tilos, és a lakásbérleti szerződés felmondását vonhatja maga után.

 

Változhat-e a lakbérem a bérleti jogviszony alatt?

Igen. A bérlő és a háztartásában élő személyek vagyoni és jövedelmi viszonyai évente felülvizsgálatra kerülnek. Ennek során akár magasabb, akár alacsonyabb lakbérfizetési kategóriába is kerülhet, aktuális jövedelmi és vagyoni helyzete alapján.

 

Mi tehetek, ha anyagi problémáim miatt a lakbér megfizetése nehézséget jelent?

Az önkormányzat többféle támogatást is nyújt a lakásfenntartás havi költségeinek csökkentése, a lakhatás megőrzése érdekében.  Ezekről a Lakásügyi Főosztály munkatársainál továbbá a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin lehet érdeklődni.

 

Mennyi ideig lakhatok az ingatlanban?

A felújítási pályázaton elnyert bérleti jogviszony 10 évre szól, amely 1 alkalommal legfeljebb 5 évre ismételten biztosítható.

A névjegyzék útján szerzett bérleti jogviszony 5 évre szól, amely 1 alkalommal legfeljebb 5 évre ismételten biztosítható.

 

Tudok-e ingyenes parkolást igényelni, ha bérlakásban lakom?

Parkolási kedvezményre bejelentett Budapest III. kerületi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel és érvényes lakásbérleti szerződéssel rendelkezők jogosultak. Parkolási kedvezmény egyéb feltételeiről itt tájékozódhat: https://obudaiparkolas.hu/

 

 

 

Hírek a lakáspiacról

Loading RSS Feed

Óbuda aktuál

Loading RSS Feed
Skip to content