Óbudai lakhatási támogatás

Óbudai lakhatási támogatás a lakásfenntartás havi költségeinek csökkentése, a lakhatás megőrzése érdekében állapítható meg.

Lakhatási támogatás és az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti  lakbérmódosítás egyidejűleg nem állapítható meg, kivéve, ha a kérelmező önkormányzati bérlakásban él és előrefizetős mérő készülékkel rendelkezik.

Lakhatási támogatás annak a személynek állapítható meg, aki az érintett ingatlanban életvitelszerűen lakik.

2022.01.01. napjától lakhatási támogatásra jogosult, aki vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

a) a háztartás, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 81 000 Ft-ot;

b) az egyedül élő személy, akinek jövedelme nem haladja meg a 96 000 Ft-ot, vagy

c) az egyedül élő nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, továbbá ha a háztartásban fogyatékossággal élő vagy egészségkárosodással élő személy él, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 111 000 Ft-ot.

Az óbudai lakhatási támogatás  esetében a lakásfenntartás  elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség: 650,-Ft.

Az óbudai lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 40 m²

b) ha a háztartásban két személy lakik 50 m²

c) ha a háztartásban három személy lakik 60 m²

ha három személynél több lakik a háztartásban, a c) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m², de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

A lakhatási támogatás havi összege a lakásfenntartás fentiek alapján kiszámolt elismert havi költségének 20%-a, de nem lehet kevesebb, mint 5.000,-Ft és nem lehet magasabb, mint 9.800,-Ft.

Amennyiben a kérelmező a  jövedelmi feltételeknek megfelel és előrefizetős gáz vagy áramfogyasztást mérő készülékkel rendelkezik, a havi lakhatási támogatás összege az előző bekezdés szerinti érték 3.000,-Ft-tal növelt összege.

Amennyiben a kérelmező önkormányzati lakás bérlője és lakbérmódosításra jogosult, továbbá a jövedelmi feltételeknek megfelel, valamint előrefizetős készülékkel rendelkezik, a lakhatási támogatás havi összege 3.000,-Ft.

Lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától.

Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A lakhatási támogatás a lakásfenntartás azon kiadásához nyújtható, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

A lakhatási támogatás olyan szolgáltatóhoz folyósítható, melynél túlfizetés nem áll fenn. Amennyiben a kérelmező önkormányzati bérlakásban él, a lakhatási támogatás a bérbeadó részére kerül átutalásra.

A támogatás 12 hónapra állapítható meg.

Az óbudai lakhatási támogatás iránti kérelmet személyesen a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, postai vagy elektronikus úton lehet benyújtani erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, az abban felsorolt igazolások csatolásával.

Skip to content