Önkormányzatban intézhető ügyek

Önkormányzati lakáshoz jutás lehetőségei

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeit a 60/2020. (XII.18.) rendeletében (a továbbiakban: Ölb.) szabályozza.

Az Ölb. 11. §-a kimondja, hogy az évente megüresedő és bérbeadás útján újrahasznosítható lakások legalább 70%-át kizárólag pályázati úton vagy névjegyzék alapján lehet bérbe adni.

A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit az Ölb.  12-21. §-ai tartalmazzák.

Az Ölb. 12. § (1) bekezdése alapján a pályázat típusa a lakás állapota szerint:

 • a) felújítási vagy helyreállítási kötelezettséggel terhelt (a továbbiakban: felújítási pályázat),
 • b) új építésű lakásra vonatkozó,

(2) A pályázat típusa lakbér-kategóriák szerint:

 •  a) költségelvű,
 • b) piaci I.,
 • c) piaci II.

(3) A pályázat típusa célcsoportok szerint:

 • a) lakossági,
 • b) lakossági – fiataloknak,
 • c) dolgozói,
 • d) jelenlegi bérlői.

(4) A szociális és lakásgazdálkodási területen érintett állandó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az (1)-(3) bekezdés szerint határozza meg a pályázat típusát, a pályázható lakások lakbér-kategóriáját és a pályázati célcsoportot.

(5) A pályázaton meghirdetett lakások legalább 50%-át fiatalok részére kell bérbe adni.

A rendelet értelmében fiatalnak tekintendő az, aki a pályázat benyújtásának időpontjában a 40. életévét nem töltötte be.

 

Az Ölb. 13. § (1) bekezdése értelmében a lakás bérbeadására vonatkozó pályázaton (a továbbiakban: pályázat) azon cselekvőképes személy vehet részt:

 • a) aki – valamint a vele együtt költöző személy – beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik;
 • b) akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása; nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,
 • c) aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba,
 • d) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik,
 • e) a dolgozói pályázat kivételével, a pályázó vagy két személy együttes pályázata esetén legalább az egyik pályázó Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkezik,
 • f) megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok.

A névjegyzék alapján történő bérbeadás feltételeit az Ölb. 22. §-a tartalmazza:

Az Ölb. 22. § (1) bekezdése alapján a névjegyzékre azt a cselekvőképes személyt lehet felvenni:

 1. aki életvitelszerűen óbudai lakos, azaz Budapest III. kerületében rendelkezik lakcímmel és életvitelszerűen a kerületben tartózkodik,
 2. akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,
 3. aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba,
 4. akinek és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át (114.000,-Ft), továbbá nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,-Ft),
 5. megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok.
Skip to content