Pályázat III. kerületi önkormányzati lakások bérlői számára önkormányzati tulajdonú, felújítási kötelezettséggel terhelt lakások költségelvű lakbérfizetéssel történő bérbeadására

Lakásbelső felújítás után

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásának határideje:      2021. október 27., 12 óra

helye:     a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.).

Kérjük, a pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát mutassák be!

Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül is benyújthatják pályázatukat.

A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2021. október 8. napjától Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzatnak az óbudai bérlakásokról szóló lapjáról letölthetők (obudaiberlakas.hu), továbbá a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.) átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes.

A pályázati kiírás és a lakásokról készült műszaki leírások személyesen megtekinthetők a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) központjában (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) valamint a lakásokról készült fotókkal együtt elérhetők az obudaiberlakas.hu oldalon és a Vagyonkezelő honlapján (www.ovzrt.hu).

A pályázatra meghirdetett lakások:

sor

szám

út / utca szint  

liftes

mozgás-korlá-tozottak számára alkalmas m2 szoba-szám komfort

fokozat

alap

lakbér Ft/m2

ÓVN ZRt-hez fizetendő lakbér és külön szolgáltatások díja lakásbérleti díjba beszámítható

 

B1 Bálint György utca 7  

igen

 

nem

56 1+2 fél összkomfortos 706,-Ft  

66.136,-Ft

  570.000,-Ft
B2 Hatvany Lajos utca 5  

igen

 

nem

66 3 összkomfortos 706,-Ft  

67.056,-Ft

1.200.000,-Ft
 B3 Kabar utca 1  

igen

 

nem

66 3 összkomfortos 706,-Ft  

73.986,-Ft

  500.000,-Ft

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.

A közös költség felújítási alapot meghaladó része a bérlőt terheli!

Technikai okok miatt a vízfogyasztás nem minden esetben a vízóra alapján, hanem átalány díj szerint történik!

A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötésétől számított 120 napon belül a lakásra vonatkozó helyszíni felmérési jegyzőkönyvben részletezettek szerint a felújítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyiben a felújítási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott időre jön. A beköltözés várható időpontja a szerződéskötést követő nap.

A pályázatokat a Bizottság a benyújtási határidőtől számított 60 napon belül bírálja el. A döntésről a Lakásügyi Főosztály a pályázókat a Bizottság döntését követő 30 napon belül írásban értesíti.

 A pályázaton való részvétel feltételei

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeit a 60/2020. (XII.18.) rendeletében (a továbbiakban: Ölb.) szabályozza.

A lakás bérbeadására vonatkozó pályázaton Budapest III. kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlői vehetnek részt, kivéve:

 • a bérlőkijelölő döntésével bérleti jogot szerző bérlők;
 • a munkakör betöltéséhez kötött (szolgálati lakás, dolgozói pályázaton elnyert) bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők;
 • az átmeneti lakás bérlői.

A pályázaton való részvétel szabályai:

A lakás bérbeadására vonatkozó pályázaton – a fenti kivételek alá nem eső – bérlő vehet részt:

 1. aki – valamint a vele együtt költöző személy – beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik;
 2. akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása; nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs;
 3. aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba;
 4. a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik;
 5. a pályázó vagy két személy együttes pályázata esetén legalább az egyik pályázó a bérleményben lakcímmel rendelkezik és ott életvitelszerűen él;
 6. akinek bérleti jogviszonya az elmúlt 5 évben az Ölb. 77.§-a szerinti rendkívüli felmondással nem került megszüntetésre;
 7. akire vonatkozóan az önkormányzati lakás használatával kapcsolatban az elmúlt 5 évben megalapozott panaszbejelentés nem volt;
 8. akinek a jelenlegi bérleménye vonatkozásában lakbér- és közüzemi költség tartozása nem áll fenn;

és megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek, és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok.

A pályázaton való részvétel további feltétele, hogy a fentieknek megfelelő pályázó az alábbiakra vállal kötelezettséget:

 1. az elnyert lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására;
 2. a jelenlegi bérleményének rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tisztán, kifestve történő leadására legkésőbb a 10 évre szóló bérleti szerződés megkötésének napjáig;
 3. az általa jelenleg használt önkormányzati lakás költségeinek megfizetésén túl a pályázattal elnyert lakás lakbére és közüzemi költsége megfizetését a 120 napra szóló bérleti szerződés megkötését követően;
 4. a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját;
 5. a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet.

A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható lakásigényének felső határát:

 • 1 személy esetén 1 lakószoba, de legfeljebb 40 négyzetméter,
 • 2-3 személy esetén 2 lakószoba, de legfeljebb 60 négyzetméter,
 • 4-5 személy esetén 3 lakószoba, de legfeljebb 90 négyzetméter,
 • 5-nél több személy esetén minden további személy esetén a szobaszám felső határa egy lakóhelyiséggel nő.

A méltányolható lakásnagyság megállapítása szempontjából két félszoba egy lakószobának tekinthető.

A méltányolható lakásigény felső határánál a pályázón túlmenően csak a vele együttköltöző személyeket lehet figyelembe venni, azzal hogy amennyiben a pályázó vagy a vele együttköltöző családtag három hónapot meghaladó várandósságát igazolja, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.

A fenti feltételeken túl, érvényes pályázat akkor nyújtható be, ha a pályázó és a vele együttköltöző személyek jövedelme meghaladja a megpályázott lakásnak a Vagyonkezelőhöz fizetendő lakbér és a kapcsolódó külön szolgáltatások díjának (lakbér, közös költség, vízátalány, szemétszállítás) háromszorosát és az egy főre eső jövedelmük meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 220 %-át, azaz 62.700.-Ft-ot.

Egy pályázó három lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot, amelyet 1 pályázati adatlap kitöltésével tehet meg.

A pályázathoz mellékelni kell:

 1. a pályázó és a vele együttköltöző személyek 6 havi jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó hivatalos igazolásokat. A munkaviszonyból származó jövedelem igazolására a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványt, vagy azzal azonos tartalmú munkáltatói jövedelmigazolást kell benyújtani! Vállalkozók esetében a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványt, vagy azzal azonos tartalmú nyilatkozatot valamint a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról az illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolást kell benyújtani!
 2. jelenlegi önkormányzati bérleménye vonatkozásában az érvényes bérleti szerződést valamint a közüzemi szolgáltatóknak a tartozásmentességet hitelt érdemlő igazolását;
 3. a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat:
  • egészségkárosító lakáskörülmények (gyermekorvos vagy védőnő által kiállított igazolás);
  • tartós betegség, fogyatékosság,
  • az elmúlt öt évben folyamatosan fennálló munkaviszony (munkahely váltás esetén valamennyi jogviszonyról szóló igazolás)

4. a pályázó(k) hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatban szereplő tények vizsgálata érdekében a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet.

A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának tartalmaznia kell:

 1. a megpályázott lakás(ok) pályázati kiírásban rögzített sorszámát(ait), a pályázó esetleges különleges igényeit és azok indokát,
 2. a pályázó és családja (együttköltöző személyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,
 3. a pályázó és együttköltöző hozzátartozói nyilatkozatát jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,
 4. a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező műszaki állapotlap tartalmát megismerte és 120 napon belül vállalja az abban meghatározott felújításokat átlagos, jó minőségben,
 5. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket,
 6. a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy az elmúlt öt évben érvényesen részt vett-e és hány alkalommal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon,
 7. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,
 8. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát az adatvédelmi tájékoztató megismerését és elfogadását követően nyújtja be.

A pályázat elbírálása

Érvénytelen az a pályázat:

 1. amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adtak be,
 2. amely hiányosan került benyújtásra,
 3. amely nem felel meg a helyi rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

A beérkezett pályázatok elbírálásra történő előkészítése érdekében a pályázók által közölt adatokat a Hivatal és a Vagyonkezelő a 91. § szerint jogosult kezelni és egymás között, valamint a 95.§ szerint harmadik személy részére továbbítani.

A pályázó szociális körülményeinek – különösen a kérelemben megadott tények – vizsgálata érdekében Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet!

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 1. a rendelet és a pályázati kiírás keretei között a szociális és lakásgazdálkodási területen érintett állandó bizottság határozza meg,
 2. a pályázat elbírálásának alapját különösen a pályázati kiírásban meghatározott pontrendszer szerint a pályázó jövedelmi, vagyoni helyzete, szociális és lakhatási körülményei képezik.

A pontrendszer egy sorrend felállításával segíti a Bizottságot, a döntést annak figyelembe vételével, de az adott lakás paramétereinek és a pályázó életkörülményeinek függvényében hozza meg.

A Bizottság a pályázó által, a pályázat leadására nyitva álló határidőn belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok alapján hozza meg döntését, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!

A nyertes pályázónak a döntésről szóló hivatalos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül be kell nyújtani a Lechner Nonprofit Kft. által kiállított ingatlantulajdon esetleges fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt.

A Vagyonkezelő– legfeljebb a helyszíni felmérési jegyzőkönyvben meghatározott bekerülési költség beszámítható összegének mértékéig – megállapodást köt a bérlővel a bérbeszámítás módjának meghatározásáról az alábbiak szerint:

 1. a megállapodás megkötésének feltétele bérbeszámítási előszerződés megkötése, amelyre a felújítási kötelezettség megkezdése előtt kerül sor,
 2. az előszerződésben meghatározott csatolandó dokumentumok meglétét és a felújítási munka elvégzésének felülvizsgálatát a Vagyonkezelő végzi,
 3. a bérbeszámítási megállapodás megkötésére a Vagyonkezelő által kiállított teljesítésigazolás kiadását követően kerülhet sor,
 4. a bérbeszámítás a havi bérleti díj 100%-áig lehetséges,
 5. amennyiben a bérleti jogviszony a bérbeszámítás megtérülését megelőzően megszűnik, úgy a bérlő és a Vagyonkezelő elszámolni kötelesek egymással a bérbeszámítási megállapodásban foglaltak szerint. A fennálló összegből le kell vonni a bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.

Mellékletek:

Pályázati nyomtatvány

Munkáltatói igazolás és vállalkozói nyilatkozat

Pontrendszer

 

Hírek a lakáspiacról

Loading RSS Feed

Óbuda aktuál

Loading RSS Feed
Skip to content